我国观测者上报国际流星组织人数【2016年8月更新】

最后更新时间:2016-08-14

发现我国上报给国际流星组织的人很少,望我国有更多的人上报给国际流星组织

上报网址【英文】:http://www.imo.net/visual/report/electronic 

上报网址【中文】:http://user.qzone.qq.com/446469755/blog/1353482595 【IMO翻译】

上报网址【中文】:http://www.xjltp.com/3_chengguo/hxlx/22.htm#2


以下是2000年至今的我国观测者上报国际流星组织人数【按新到旧】

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2019

2020

2016年

8月12日-13日英仙座流星雨:【共计20位】截止2016年8月14日19:00

Bo Gang

China

2.66h

47

Li Gang

China

1.02h

15

未完待续……

以下为观测者位置分布图

Spatial distribution

象限仪座流星雨【共计11位】

Fangzheng Shi

China

1.00h

2

Ziwei Su

China

0.63h

1

未完待续……

以下为观测者位置分布图

Spatial distribution

2015年

双子座流星雨:【共计18位】

Yixing Gao

China

1.25h

41

Chenyang Ge

China

1h

47

Wei Ge

China

3.00h

232

未完待续……

以下为观测者位置分布图

Spatial distribution

8月12日-13日英仙座流星雨:【共计37位】

Qingze Chen

China

1.66h

11

Weiqiao Chen

China

0.75h

27

未完待续……

以下为观测者位置分布图

Spatial distribution

天琴座流星雨【共计1位】

Weizhou Zeng

China

1.52h

0

以下为观测者位置分布图

Spatial distribution

2014年

双子座流星雨:【共计45位】

Iscandar Babur

China

1.00h

39

Longji Bing

China

3.8h

153

未完待续……

以下为观测者位置分布图

Spatial distribution

猎户座流星雨:【共计2位】

Fengwu Sun

China

2.20h

17

Weizhou Zeng

China

1.17h

1

以下为观测者位置分布图

Spatial distribution

8月12日-13日英仙座流星雨:【共计5位】

Yurun Huang

China

2.48h

12

Liyaun Lu

China

1.48h

11

Fengwu Sun

China

0.83h

2

Weizhou Zeng

China

0.70h

1

Yurun Huang

China

2.48h

12

以下为观测者位置分布图

Spatial distribution

天琴座流星雨:1位【Qiang Ma

以下为观测者位置分布图

Spatial distribution

象限仪座流星雨:16位【Wushuang ChenyeJin GengChengyun HuangShan HuangReizhe LiQiang MaYinxing MaXing RenKexuan WuKeixuan Wu*,Yuqin XuJingyi ZhaoNianfeng ZhangXiang ZhanMeiru ZhuYusong Zhu

以下为观测者位置分布图

Spatial distribution

2013年

双子座流星雨:15位【Wei GeLin LuoQiang MaYifan MaWei ShiWeizhou ZengWenhui WangXiaofan WeiZeng WeizhouQi XinZhen XuYidong YuGeng ZhaoTianwei ZhangAllen Zhong

以下为观测者位置分布图

Spatial distribution

英仙座流星雨:38位【Zhaohui AnLongji BingYi CaoYize DongSenbei DuYuyao GuoChenyu HuangShan HuangXiaodong HuJiaxuan LiJunda LiuZhenye LiLin/lan
Luo/zhang
Qiang MaYuxi MiLingxiao MuZiqi QiangWei ShiBingqi TongYuda WangXiaofan WeiKexuan WuDaining XiaoYifei XiaQi XinJiaqing YangShuting YangYijing YuanWeizhou ZengJingyuan ZhaoJingyi ZhaoTianwei ZhangZishuo ZhangAllen ZhongZhi Dao ZhouMeiru
Zhu

观测者位置分布图

Spatial distribution

宝瓶座η流星雨:3位【Yidong YuWeizhou
Zeng
Tianwei
Zhang

观测者位置分布图

Spatial distribution

天琴座流星雨:1位【Qiang Ma

观测者位置分布图

Spatial distribution

象限仪座流星雨:4位【Huahui LiQiang MaQiang MaFengwu SunWeizhou
Zeng

观测者位置分布图
Spatial distribution

2012年

双子座流星雨

狮子座流星雨:10位【Simiao
Cheng
Sihao
Cheng
Lin
Luo
Qiang
Ma
Xiaofan
Wei
Chenghao YuYidong YuWeizhou ZengTianwei ZhangAllen
Zhong

观测者位置分布图
Spatial distribution

猎户座流星雨:3位【Yi
Cao
Qiang
Ma
Weizhou
Zeng

观测位置分布图
Spatial distribution

天龙座流星雨:1位【Allen
Zhong

观测者分布图
Spatial distribution

英仙座流星雨:27位【Vega
Bai
Longji
Bing
Yingyi
Cao
Dengcheng
Chen
Simiao
Cheng
Tianzeng
Chen
Chengyun
Huang
Anglin
Li
Junda
Liu
Sizhuang
Liu
Yawei
Liu
Zixuan
Liu
Chengfeng
Luo
Liya
Luo
Qiang
Ma
Fengwu
Sun
Yuhong
Sun
Hanjie
Tan
Xin
Tian
Gege
Wang
Xiaofan
Wei
Yanjie
Wu
Wenwen
Xiao
Qi
Xin
Weizhou
Zeng
Junyan
Zhang
Nianfeng
Zhang

观测这分布图
Spatial distribution

象限仪座流星雨:3位【Chengyun
Huang
Junyi
Li
Qiang
Ma

观测者位置分布图
Spatial distribution

2011年

双子座流星雨:12位【Xiangnan
Feng
Wei
Ge
Zefeng
Li
Qiang
Ma
Yuxi
Mi
Jiangao
Ruan
Bin
Wang
Xiaofan
Wei
Qi
Xin
Kai
Yu
Weizhou
Zeng
Xiang
Zhan
,】
观测者分布图
Spatial distribution
以上图片未标注,点击可得 

狮子座流星雨:6位【Yuguang
Chen
Zheng
Kuang
Qiang
Ma
Jiangao
Ruan
Bingqi
Tong
Weizhou
Zeng
,】
观测者位置分布图
Spatial distribution

以上图片未标注,点击可得

猎户座流星雨:3位【Qiang
Ma
Jiangao
Ruan
Zhijian
Xu

观测者位置分布图
Spatial distribution

天龙座流星雨:2位【Weizhou
Zeng
Tianwei
Zhang

观测者分布图
Spatial distribution

英仙座流星雨:3位【Hanjie
Tan
Xiaofan
Wei
Weizhou
Zeng
,】
观测者位置分布图
Spatial distribution

宝瓶座η流星雨:6位【Simiao
Cheng
Di
Hu
Pengkai
Liu
Qiang
Ma
Qiang
Ma
Xijun
Wu

观测者位置分布图
Spatial distribution

天琴座流星雨:4位【Jixia
Lee
Qiang
Ma
Weizhou
Zeng
Bo
Zhou

观测者位图分布图
Spatial distribution

象限仪座流星雨:5位【Qiang
Ma
Bing
Wang
Xiaofan
Wei
Weizhou
Zeng
Xiang
Zhan

观测者位置分布图
Spatial distribution

2010年

双子座流星雨:20位【Longji
Bing
Yi
Cao
Simiao
Cheng
Shao
Chendi
Wei
Ge
Di HuWeiliang JinZefeng LiJiawei MaQiang MaXi QianHongyi QinYufei ShenBin WangKunlun WangSuqin WangXiaofan WeiWeizhou ZengXiang ZhanDantong
Zhu

观测者分布图
Spatial distribution

狮子座流星雨3位Qiang
Ma
Xingkai
Wang
Weizhou
Zeng

观测者位置分布图
Spatial distribution

英仙座流星雨:23位【Yi
Cao
Simiao
Cheng
Qi
Fan
Wei
Ge
Shan
Huang
Ruiwen
Li
Wanyu
Li
Xin LiYuanjing LiZefeng LiQiang MaXi QianWei ShiXiaotong SuXin TianYuda WangZhaoxing WangXiaofan WeiXijun WuLi XueJiaqing YangWeizhou ZengXiang
Zhan

观测这位置分布图
Spatial distribution

天琴座流星雨:3位【Xin
Li
Qiang MaXiaofan
Wei

观测者位置分布图:
Spatial distribution

2009年

双子座流星雨:11位【Simiao
Cheng
Wei
Ge
Xin LiYuanjing LiQiang MaBin WangLiyang WangXijun WuKai YuWeizhou ZengXiang
Zhan

观测者位置分布图
Spatial distribution

狮子座流星雨:19位【Simiao
Cheng
Wei
Ge
Jingjing
He
Shan
Huang
Xin
Li
Yunpeng
Li
Qiang
Ma
Xiaoyun
Ma
Yuechao
Wang
Xiaofan
Wei
Wu
Xijun
Jiaqing
Yang
Quanzhi
Ye
Weizhou
Zeng
Cong
Zhao
Nianfeng
Zhang
Xiang
Zhan
Hao
Zhou
Dantong
Zhu

观测者位置分布图
Spatial distribution

猎户座流星雨:7位【Yi
Cao
Simiao
Cheng
Ling
Feng
Xin
Li
Qiang
Ma
Quanzhi
Ye
Xiang
Zhan
。】
观测者位置分布图
Spatial distribution

英仙座流星雨:15位【Yi
Cao
Simiao
Cheng
Sihao
Cheng
Wei
Ge
Le JiXin LiQiang MaXiaofan WeiXijun Wu WuYingkai XiaLi XueQuanzhi YeWeizhou ZengXiang ZhanYu
Zhang

观测者位置分布图
Spatial distribution

天琴座流星雨:1位【Weihou
Zeng

观测者分布图
Spatial distribution

象限仪座流星雨:1位【Simiao
Cheng

观测者分布图
Spatial distribution

2008年

双子座流星雨:7位【Wei
Ge
Minghui
Liang
Qiang
Ma
Li XueQuanzhi YeWeizhou ZengXiang
Zhan

观测位置分布
Spatial distribution

狮子座流星雨:3位【Wei
Ge
Xin LiWeizhou
Zeng

观测位置分布
Spatial distribution

象限仪座流星雨:4位【Simiao
Cheng
Ling
Feng
Xin
Li
Xiang
Zhan

观测位置分布
Spatial distribution

2007年

双子座流星雨:17位【Sihao
Cheng
Simiao
Cheng
Yue
Hu
Zhongyang
Hu
Jia Wei Ma
Jia Wei Ma
 Di MaTenghuirui QuGe WeiHao WuJiangping WuJiaqing YangZhong YangQuanzhi YeLiyang YuXiang ZhanHao Zhou Su
Zou

观测位置分布
Spatial distribution

狮子座流星雨:3位【Xin
Li
Jiangping
Wu
Jin
Zhu

观测位置分布
Spatial distribution

猎户座流星雨:3位【Xiaoyun
Ma
San
Zhan
Jin
Zhu

观测位置分布
Spatial distribution

英仙座流星雨:12位【Yuwei
Fan
Yandong
Hu
Jia Wei Ma
Jia Wei Ma
Zhang
Nianfeng
Hao
Wu
Jiangping
Wu
Jiaqing
Yang
Xinchen
Ye
Chi
Zhang
Wen
Zhou
Jin
Zhu
Su
Zou

观测位置分布
Spatial distribution

2006年

双子座流星雨:1位:【Quanzhi
Ye】
观测位置

Spatial distribution

猎户座流星雨:1位【 Li
Ren (China)】
狮子座流星雨:2位【
Weizhou
Zeng,
Wen Zhou】
观测位置

Spatial distribution

2005年

英仙座流星雨:6位【Tao Cheng (China),  Yuwei Fan
(China),Yandong Hu (China),  Ming-hui Liang (China), Shouyuan Mao (China),
Ouyang Tianjing (China)】

天龙座流星雨:7位【Jiang Chang-gui (China), Rong Chen
(China),Bo Gao (China), Yandong Hu (China),Ming-hui Liang (China), Xuan Liu
(China), Jin Ma (China)】

2004年

英仙座流星雨:9位【 Huan Meng (China),Li Feng (China),
Yandong Hu (China),Huan Meng (China), Wei Wang (China),  Jiaqing Yang (China),
 Xu Zhang (China), Hao Zheng (China),Gu Chan (China), Li Feng (China),Yandong Hu
(China),Shangfei Liu (China), Huan Meng (China),Wei Wang (China),  Jiaqing Yang
(China),Xu Zhang (China),Hao Zheng (China), Wen Zhou (China)】

狮子座流星雨:9位【Ming-hui Liang (China), Quanzhi Ye
(China), Jin Zhu (China).Ming-hui Liang (China), Qiang Ma (China),Huan Meng
(China), Ouyang Tianjing (China),Quanzhi Ye (China), Menglin Zhang (China), Jin
Zhu (China).】
双子座流星雨:10位【Wei-qi Li (China), Jin Ma (China), Qiang Ma (China),
Xiaoyun Ma (China), Wan-ya Nan (China), Ouyang Tianjing (China),  Yi-fei Wang
(China),  Hao Wu (China), Quanzhi Ye (China)】

2003年

2002年

英仙座流星雨

17位【Jin Ma (China),Qiang Ma (China),Xiaoyun
Ma (China),Huan Meng (China), Subo Dong (China),Xing Gao (China),Quanzhi Shen
(China), Quanzhi Ye (China),Liu Zenglin (China), Chun Li (China), Bo Zhang
(China), Xian Li (China), Kun Zhou (China), Yang Li (China), Jin Zhu (China),
Ziyi Zhu (China),】

2001年

象限仪座流星雨:1位【ZHUJI Jin Zhu
(China)】

天琴座流星雨6位【MENHU Huan Meng (China);FANYU Yuwei Fan
(China);SONWA Wanfang Song (China), SUNHU Huiming Sun (China), WANSH Shuo Wang
(China),ZHUJI Jin Zhu (China)】

英仙座流星雨:1位

双子座流星雨:1位【Qiang Ma
(China)】

2000年
宝瓶座η流星雨:1位【KOUWE Wen Kou (China)】
小熊座流星雨:1位【ZHUJI
Jin Zhu (China)】

更早

无数据


以上数据来源于:IMO

有问题可联系邮箱446469755@qq.com或QQ:446469755

生成海报

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注